ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

บุคลากร

ชื่อ : นาย สำราญ สุขาภิรมย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ( ผอ.ชำนาญการพิเศษ )
ที่อยู่: อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
E-Mail : Sumran2500@gmail.comชื่อ : น.ส. สุวรรณา จิตรสมบูรณ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ 183/31 ม.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
E-Mail :ชื่อ : นาง อัมพร ดวงจินดา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ 11 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
E-Mail :ชื่อ : นาย สุเมธ แย้มเกษร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ วท.บ. (สุขศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่: 110 ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
E-Mail :ชื่อ : นาง ผกามาศ อิ่มอุทร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (ประถมศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่:
E-Mail :ชื่อ : นาย สุรศักดิ์ สุขเกื้อ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (พลศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
: ที่อยู่: 183/58 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
E-Mail :ชื่อ : นาง ลักขณา รัตนอำพัน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (ปฐมวัย)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
: ที่อยู่: 14 ม.5 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
E-Mail :ชื่อ : นาย ประภาส ชำนิศาสตร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (เกษตรฯ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : นายมัยรัตน์ กระกรกุล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : นาง ศุภิสร ฮวบขำ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (ประถมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู คศ.2
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : นางบุษกร ประทุมมี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : น.ส. ปราณีต ธรรมโลกา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง ครู คศ.1
: ที่อยู่: 24 ม.6 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
E-Mail :


ชื่อ : นายเอกวิน ปรางงาม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ. (ดนตรีสากล)
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (Webmaster)
: ที่อยู่: 8/1 ม.8 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
E-Mail : Ekk_per@hotmail.com


ชื่อ : น.ส.นฤมล วงษ์ปาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย สายครู 5 ปี)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : น.ส.ศศิธร อ้อมแก้ว
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีิ ค.บ.
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
: ที่อยู่:
E-Mail :


ชื่อ : นายสมควร นิยมชื่น
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
: ที่อยู่:
E-Mail :


GoWellUp.com

BraveVolitation.com