ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140 โทรศัพท์ 032-228159 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
1.2 เปิดสอนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา
1.3 เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ นายสำราญ สุขาภิรมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน
2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับการแต่งตั้ง) - คน
2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา


ประวัติโดยย่อ
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2495 เป็นโรงเรียนประชาบาล นายอำเภอจัดตั้งขึ้นโดยมีนายอุทัย แสงประสาท เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 อาคารเป็นแบบโรง หลังคามุงหญ้าคา ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรีเขต 1
ปัจจุบันนายสำราญ สุขาภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 12 คน พนักงานข้าราชการของรัฐ 1 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 คน มีนักการภารโรง 1 คน


คำขวัญ
ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม


วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน
1. นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
2. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และระเบียบวินัย
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีทักษะทางเทคโนโลยี
4. ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการศึกษา


ปรัชญาการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการบนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และโรงเรียนใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย


วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน คือ “มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม คุณธรรมเด่น เน้นทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วม”


พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีความรู้ มีสุขภาพพลานามัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
2. จัดกิจกรรมซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
5. จัดกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาทักษะการส่งเสริมอาชีพ
6. จัดกิจกรรมการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ


กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. พัฒนาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5. สร้างขวัญและกำลังใจ


สภาพชุมชนโดยรวม
- สภาพชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่คือหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยางโทน มีจำนวนครัวเรือน 147 หลังคาเรือน มีประชากรชาย 256 คน หญิง 275 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดห้วยยางโทน และสถานีอนามัยตำบลห้วยยางโทน สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ เกษตรกรรม หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้าง ซึ่งมีโรงงานฟาร์มสุกร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนแห้งแล้งปลูกพืชผักที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่นานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีที่ทำการตำรวจชุมชน การคมนาคม มีถนนสายปากท่อ – ยางหัก และถนนสายห้วยยางโทน – หนองวัวดำ ตัดผ่าน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชากรต่อหัวต่อปี ประมาณ 22,000 บาท ชุมชนมีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน ในสภาพชุมชนยังมีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีของชาวไทยทรงดำ เช่น เสนเรือนหรือกินเสนและพิธีปาตง (พิธีเลี้ยงผี)
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง,เกษตรกร จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน
- โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ สถานที่ราชการ วัด สถานีอนามัยและที่ทำการตำรวจชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน อยู่ในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จึงได้รับการสนับสนุนทางด้านการสอนจากวิทยากรภายนอก ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีไทยทรงดำ เป็นหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนให้บริการด้านสถานที่และเผยแพร่ข่าวสาร/ ความรู้ แก่ชุมชน ส่วนข้อจำกัดของโรงเรียนนั้นมีภาวะทางด้านผู้ปกครองสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน ไม่มีเวลาในการดูแล บุตร-หลาน และปัญหาเสี่ยงต่อภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลมีเขตความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ต้องกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง ทำให้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้น้อย